Farmakogeneetika

Üks ravim samas annuses ei sobi kõigile ühtmoodi – mõnele efektiivne ravimiannus võib teisele ravitoimet mitte avaldada, põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid või osutuda eluohtlikuks. Kuni 20% ambulatoorsetel patsientidel esineb ravimite suhtes kõrvaltoimeid ning 10-20% statsionaarsetel patsientidel esineb hospitaliseerimise ajal vähemalt üks kõrvaltoime.

Farmakogeneetika DNA paneel võimaldab uurida patsiendi personaalset geeniprofiili ning vastavalt sellele määrata sobivad ravimid õiges annuses, suurendades seeläbi ravi õnnestumise tõenäosust ning vähendades ohtlike kõrvaltoimete või ebatõhusa ravi riski.

FARMAKOGENEETIKA EESMÄRGID
 • Organismis ravimite toimet mõjutavate geenivariantide määratlemine ja geeni ning ravitoime vaheliste seoste selgitamine.
 • Tõsiste ravimi kõrvaltoimete ning ravimite koostoimete ennetamine.
 • Optimaalse raviplaani koostamine vastavalt patsiendi unikaalsele geneetilisele informatsioonile.
 • Üldlevinud ravimivalikute ning katse- ja eksitusmeetodil põhinevate raviplaanide asendamine.
 • Üldiste ravikulude vähendamine.
 • Mitmete geenide koosuurimine on kiirem ja kulutõhusam kui üksikute geenide eraldi uurimine.
MIKS ON VAJA TEADA PATSIENDI FARMAKOGENEETILIST PROFIILI?

1.Teades patsiendi farmakogeneetilist profiili, võib arst suunatult ja kiiresti määrata patsiendile sobiva ravimi kohandatud annuses.

Patsiendi ravivastust tuleks arvestada kõikidel meditsiinierialadel. Farmakogeneetiliste analüüside kasutamine on eriti väärtuslik järgmiste ravimite puhul:

 • antidepressandid ja muud psühhotroopsed ravimid;
 • valuvaigistid/reumavastased ravimid;
 • antikoagulandid;
 • antibiootikumid, viiruse- ja seenevastased ravimid;
 • diabeedivastased ravimid;
 • hüpertensiooni vastased ravimid;
 • tsütostaatikumid;
 • prootonpumba inhibiitorid;

2. Ravi kvaliteet paraneb ja ravikulud vähenevad

3. Farmakogeneetiliselt testitud patsientidel täheldatakse:

 • suuremat sümptomite leevenemise tõenäosust võrreldes tavapärase raviga;
 • märkimisväärselt paremat ravivastuse määra ja talutavust;
 • lühemat hospitaliseerimise aega;
 • madalamaid ravikulusid.

4. Farmakogeneetiliselt testitud patsientidel, kes kasutavad samaaegselt mitut ravimit täheldatakse:

 • vähenenud haiglaravi vajadust;
 • vähenenud arstivisiite.
FARMAKOGENEETIKA JAGAB INIMESED 5 AKTIIVSUSGRUPPI

Farmakogeenides leiduvad polümorfismid põhjustavad puuduva, vähenenud, normaalse või suurenenud ensüümaatilise aktiivsuse. Sellest lähtuvalt saab inimesed jagada viieks aktiivsusgrupiks (fenotüübiks).

FARMAKOGENEETIKA DNA PANEELI SISU

Paneeli on kokku koondatud 29 geeni, mis on seotud üle 200 ravimi toimeaine metabolismiga.

Geen Funktsioon
ABCB1 Kodeerib P-glükoproteiini, mis on oluline rakumembraani transportvalk. P-glükoproteiin kontrollib ühendite sisenemist rakku üle terve organismi, mõjutades seeläbi ka ravimi kontsentratsiooni.
ABCB2 Kodeerib raku membraani valku, mis viib mitmeid molekule, sh ravimid, üle membraani laiali. ABCG2 transpordib osaliselt samu ravimeid, mida P-glükoproteiingi.
ALDH2 Kodeerib mitokondriaalset aldehüüddehüdrogenaasi, mis oksüdeerib aldehüüdid vastavateks karboksüülhapeteks.
BCHE Kodeerib mittespetsiifilist butürüülkoliinesteraasi, mis hüdrolüüsib erinevaid koliinipõhiseid estreid.
CACNA1S Kodeerib dihüdropüridiini retseptori alfa1S-alaühikut, mida ekspresseeritakse lihasrakkude sarkoplasmaatilises retiikulumis ning mis aktiveerib RYR1 kaltsiumikanali membraani depolarisatsiooni ajal kontraktiilsetes müotsüütides.
CYP1A2 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab mitmete ravimite, kofeiini ja prokartsinogeenide metabolismi.
CYP2B6 Hepaatiline ensüüm, mis vastutav HIV-i ja vähiravimite ning bupropiooni metabolismi eest.
CYP2C
rs12777823
Geneetiline variant, mida seostatakse väiksemate varfariini annustega.
CYP2C19 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab mitmete oluliste ravimite metabolismi, mille hulka kuuluvad psühhotroopsed ravimid ja maohappepumba blokaatorid ning antikoagulandid.
CYP2C8 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab mitmete ravimite metabolismi, mille hulka kuuluvad diabeedivastased ravimid, statiinid, valuvaigistid ja vähiravimid.
CYP2C9 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab mitmete ravimite metabolismi, mille hulka kuuluvad varfariin ja fenütoiin.
CYP2D6 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab ligikaudu 20-25% kasutusel olevate ravimite metabolismi, mille hulka kuuluvad antidepressandid, antipsühhootikumid, valuvaigistid.
CYP3A4 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab 30-50% kasutusel olevate ravimite metabolismi.
CYP3A5 Hepaatiline ensüüm, mis vahendab mitmete ravimite metabolismi, millest olulisem on takroliimus.
CYP4F2 Vahendab mitmesuguste endogeensete substraatide ja ksenobiootikumide metabolismi. Genotüübiteave võib olla kasulik nt varfariini annuse ennustamisel.
DPYD Kodeerib dihüdropürimidiindehüdrogenaasi, mis kataboliseerib fluoropürimidiine, mida kasutatakse kemoterapeutikumidena erinevat tüüpi vähi korral.
F2 Kodeerib protrombiini, mis on hüübimiskaskaadis üheks võtmeensüümiks. Protrombiini geeni mutatsioon soodustab tromboosi teket.
F5 Kodeerib faktor V hüübimisfaktorit. F5 geeni mutatsioon (nn Leideni mutatsioon) on kõige sagedasem pärilikku tromboosi põhjustav mutatsioon.
G6PD Kodeerib glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi, mis kaitseb erütrotsüüte oksüdatiivse stressi eest.
GRIK4 Kodeerib kainaadi retseptorit (glutamaadi retseptori alatüüpi), mis aitab kaasa glutamatergilisele signaaliülekandele.
IFNL3 Kodeerib interferooni lambda 3, mis vallandub viirusinfektsioonide kõrval. Selle geeni variandid aitavad hinnata C-hepatiidi ravi efektiivsust.
MTHFR Kodeerib metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi ensüümi, mis omab kriitilist rolli folaadi metabolismis ning mõjutab metüülimist ja DNA sünteesi radasid.
NAT2 Atsetüleerib ja neutraliseerib mitmeid võõrühendeid. Osaliselt aktiveerib ja tekitab teatud kantserogeene, mille aktiivsus võib olla seotud vähiriskiga (nt eesnäärme- või kolorektaalvähk).
NFIB Kodeerib mitmes koes ekspresseeritavat transkriptsioonifaktorit. Geen asub 9. kromosoomi lühikeses õlas. Selles piirkonnas asuvad koopiaarvu variandid põhjustavad MACID-sündroomi tekkimist (makrotsefaalia ja intellektuaalse arengu häired) ning selle geenisiseseid variante on seostatud klosapiini metabolismiga.
NUDT15 Kodeerib nukleosiiddifosfataasi ensüümi, mis muudab tiopuriini ravimite metaboliidid vähem tsütotoksiliseks vormiks.
SLCO1B1 Kodeerib OATP1B1 valku, mis hõlbustab plasmast statiinide omastamist maksas.
TPMT Kodeerib tiopuriinmetüültransferaasi, mis vastutab tiopuriini ravimite metabolismi eest.
UGT1A1 Kodeerib ensüümi UDP-glükuronosüültransferaas 1-1, mis vastutab teatud ravimite (nt vähivastased ravimid) metaboliseerimise ja bilirubiini eliminatsiooni eest.
VKORC1 Osaleb hüübimisfaktorite aktiveerimises ning omab pärilikke vorme, mis mõjutavad otseselt varfariini doseerimist.
ANALÜÜSIMEETOD JA TULEMUSED

Farmakogeneetiline analüüs ei nõua tänapäeval spetsiifilist preanalüütikat ega erilist proovivõttu. Patsient loovutab tavapärase veenivere andmise protseduuri käigus ühe katsuti verd. Proov transporditakse laborisse, kust saab alguse analüüsi tegemine.

Analüüsi tulemusel valmib üksikasjalik raport, mis sisaldab lisaks geenispetsiifilistele tulemustele veel põhjalikku ravimite ülevaadet koos annustamissoovitustega ning kokkuvõtet testitud geenidest ja prognoositud fenotüüpidest. Raportit on võimalik vaadata eesti, inglise, soome, prantsuse, saksa, rootsi ja hollandi keeles.

 

Proovivõtt  DNA eraldamine  OpenArray ja CNV analüüs Interpretatsioon

 

Genotüüpide toorandmed organiseeritakse geenide järgi. Informatsiooni täpsuse ja kaasaegsuse eest vastutavad mitmed meditsiinispetsialistid. Raport sisaldab:

Ravimite loetelu ja klassifikatsioon

Paneelis sisalduvad geenid on seotud üle 200 ravimi toimeaine metabolismiga, mis on seotud erinevate terapeutiliste valdkondadega.
Ravimid grupeeritakse tulemuste alusel:

  • olulise kliinilise tähtsusega geneetilise variatsiooniga ravimid;
  • teatud kliinilise tähtsusega geneetilise variatsiooniga ravimid;
  • vähese kliinilise tähtsusega geneetilise variatsiooniga ravimid;
  • ravimid, millel puuduvad kliiniliselt olulised geneetilised variatsioonid.

Raportis on eraldi välja toodud ka tugevalt mõjutatud ravimid erineva terapeutilise valdkonna kohta koos toimeaine ja fenotüübiga.

Vaata raportis sisalduvaid toimeaineid SIIN (PDF).

Ravimispetsiifilised soovitused vastavalt teaduslikele andmebaasidele

Iga ravimi juures on teaduslikel andmebaasidel (CPIC jt) põhinevad ravimispetsiifilised annustamissoovitused. Soovitused on klassifitseeritud ravimi ohutuse alusel:

Farmakogeneetiline mitmekesisus mõjutab ravimite tõhusust või kõrvaltoimeid kliiniliselt olulisel määral. Soovitatav on teha geenianalüüs. Enne ravimi määramist kontrollige olemasolevaid analüüsitulemusi. Kontrollige analüüsitulemuste põhjal annuseid ja manustamist.

Farmakogeneetiline mitmekesisus mõjutab ravimite tõhusust või kõrvaltoimeid, mis on mõningal määral kliiniliselt oluline. Kui geenianalüüsi tulemused on olemas, kaaluge tulemuste põhjal ravimite või annuste kohandamist. Kui geenianalüüsi ei ole tehtud, kaaluge selle tellimist.

 

Farmakogeneetiline mitmekesisus võib mõjutada ravimite tõhusust või kõrvaltoimeid, kuid see on enamiku patsientide puhul kliiniliselt ebaoluline. Jälgige ravivastust ja võimalikke kõrvaltoimeid. Kui geenianalüüsi tulemused on olemas, kaaluge tulemuste põhjal ravimite või annuste kohandamist.

Farmakogeneetiline mitmekesisus ei mõjuta märkimisväärselt ravimite tõhusust ega kõrvaltoimeid.

Tutvu näidisraportiga (.pdf)

NÄIDUSTUS, PROOVIMATERJAL, LISAINFO

Farmakogeneetika DNA paneel on näidustatud järgmistel juhtudel:

 • ravimravi alustamine;
 • sobiva annuse määramine;
 • kahtlus ravimite efektiivsuses;
 • ravimi kõrvaltoimete ennetamine.

Uuritav materjal: EDTA-veri, suu limaskesta kaabe

Materjali säilitamine: toatemperatuuril 24h; 2-8 °C 5 päeva; kauem sügavkülmutatult.

Vastuse saamise (TAT) aeg: 21 tööpäeva

Hind: 315 €

Rohkem infot analüüsi kohta leiad SYNLABi laboriteatmikust.

Farmakogeneetika DNA paneel (.pdf)

KUIDAS TELLIDA?

Farmakogeneetika DNA paneeli on võimalik tellida:

 • Arstina patsiendile elektroonselt arsti programmist või pabersaatekirjaga
Elektroonne tellimine

Elektroonset saatekirja saab vormistada arsti programmist, millel on eelnevalt SYNLABiga liidestus loodud läbi Medipost andmevahetusplatvormi. Hetkel on aktiivsed liidesed programmidega Perearst2, Perearst3, LIISA, eKliinik, Watson/Winston, Ester/Heda, MIS.

Analüüs on leitav SYNLABi nimekirjast uuringugrupist „Pärilike haiguste, riskialleelide uuringud“ nimega „Farmakogeneetika DNA paneel“:

 1. Valige topeltklikiga analüüs
 2. Sisestage õigesse lahtrisse ribakoodi number ning kuupäev ja kellaaeg
 3. Vajutage sõltuvalt programmist „Salvesta“ ja „Saada“ või „Esita“

Programmi sisestatud ribakood tuleb kleepida katsuti etiketile vertikaalselt. Kui Teie asutus ei kasuta ribakoode, palume sisestada arsti programmi kuupäeva ja kellaaja ning printida otse programmist välja saatekiri. Katsuti markeerida sellisel juhul patsiendi nimega nii nagu saatekirjal.

Pabersaatekirjaga tellimine

Programmi või elektroonse tellimise võimaluse puudumisel saab vormistada pabersaatekirja (arvutis täidetav versioon või trükitav versioon). Saatekirjal on vaja täita patsiendi ja tellija andmed, lisaks ka proovivõtu kuupäev ja kellaaeg. Analüüside nimekirjast märkida „Farmakogeneetika DNA paneel“.

Proovide logistika SYNLAB Tallinna molekulaarbioloogia laborisse korraldab SYNLAB. Kui proovivõttu Teie asutuses ei toimu, on võimalik patsient suunata SYNLABi verevõtupunktidesse. Verevõtuks aega broneerima ei pea, teenindatakse elava järjekorra alusel. Oluline on, et tellimus on eelnevalt arsti programmis tehtud või patsiendile saatekiri kaasa antud.

Kui analüüs on valmis, edastatakse arve suunavale kliinikule. Kui soovite, et patsient tasuks analüüsi eest laboris kohapeal, palume kasutada isemaksja saatekirja.

VIDEOMATERJAL

Korraldasime aprillis 2022 seminari, kus tutvustasime uut farmakogeneetika paneeluuringut ning selle kasutusvõimalusi psühhiaatrias.

Seminaril võtsid sõna Valter Rönnholm, Abomics CEO; Jari Forsström, Abomics CMO; Joel Holmén, Recuror CTO ja Laura Truu, SYNLAB Eesti vastutav laborispetsialist.

Vaata videomaterjali meie e-koolituskeskusest klikkides allolevale nupule:

Sisenen e-koolituskeskusse