Laboriteenuste tüüptingimused

LABORITEENUSE OSUTAMISE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Käesolevad tüüptingimused käsitlevad SYNLAB Eesti OÜ, registrikood 11107913, (edaspidi Teenusepakkuja) ja juriidilisest isikust laboriteenuse tellija (edaspidi Klient) vahelisi õigusi ja kohustusi laboriteenuse osutamisel Teenusepakkuja poolt (edaspidi Teenus).

1. TEENUSE TELLIMINE

1.1. Teenuse tellimiseks palume Kliendil edastada Teenusepakkujale tellimus Teenusepakkuja saatelehel koos nõuetekohaselt võetud bioloogilise materjaliga. Tellimuse esitamisega aktsepteerib Klient käesolevad Tüüptingimused.

1.2. Teenuse tellimiseks vajalike materjalide ja info tellimiseks palume ühendust võtta Teenusepakkuja klienditoega telefonil 17123 või +372 640 8231 või e-posti teel aadressil klienditugi@synlab.ee (edaspidi Klienditugi).

1.3. Tellimusi on võimalik edastada elektroonselt või paberkandjal saatelehel. Paberkandjal saatelehe saamiseks ja tellimuste elektrooniliseks edastamiseks palume kontakteeruda Klienditoega.

1.4. Bioloogilise materjali võtmise juhend on allalaaditav Teenusepakkuja kodulehelt. Juhendi osas täiendavate selgituste saamiseks palume kontakteeruda Klienditoega.

1.5. Bioloogilise materjali võtmiseks vajalike katsutite, transporttuubide ja muude proovivõtu vahendite saamiseks palume kontakteeruda e-kirja teel Klienditoega või esitada tellimus elektroonselt. Teenusepakkuja korraldab seejärel kulumaterjali tarnimise Kliendile kokkulepitud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul kulumaterjali kätte saanud, palume kontakteeruda Klienditoega ning Teenusepakkuja korraldab viivitamatult kulumaterjali uuesti saatmise.

1.6. Eelmises punktis nimetatud kulumaterjali vahendid tarnib Teenusepakkuja Kliendile tasuta eeldusel, et Klient kohustub neid kasutama ainult Teenusepakkujalt Teenuse tellimiseks. Teenusepakkuja võib keelduda kulumaterjalide saatmisest Kliendile juhul, kui tellitavate kulumaterjalide hulk on põhjendamatult suur arvestades Teenuste varasemat või kavandatud tellimismahtu.

1.7. Teenusepakkuja võib nõuda eelnevalt eraldi kokkuleppe sõlmimist, kui lisaks tavalistele proovivõtu vahenditele tarnitakse kallihinnalisi meditsiiniseadmeid või muud vajalikku varustust.

2. TEENUSE OSUTAMISE HINNAKIRI

2.1. Teenusepakkuja analüüside nimekiri hindade ja tähtaegadega (edaspidi Hinnakiri), milles on kindlaks määratud osutatavate Teenuste loetelu, Teenuse osutamise tähtaeg ja Teenuse hind on allalaaditav Teenusepakkuja kodulehelt.

2.2. Hinnakirjas kindlaksmääratud Teenuse hind põhineb Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus kindlaksmääratud hinnal, arvestades Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus kindlaksmääratud või muul viisil kehtestatud koefitsiente.

2.3. Koos Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu muudatuste jõustumisega, muudab Teenusepakkuja ka Hinnakirja. Teenusepakkuja võib muuta oma Hinnakirja ka muudel põhjustel, mis avaldavad mõju Teenuse hinnale.

2.4. Tasumisel kohaldatakse seda Hinnakirja versiooni, mis kehtib Teenuse tellimise hetkel, s.t. hetkel, mil Klient annab Teenusepakkujale üle tellimuse Teenusepakkuja saatelehel koos nõuetekohaselt võetud bioloogilise materjaliga.

3. TEENUSE OSUTAMINE JA TULEMUSTE TEATAMINE

3.1. Teenusepakkuja kinnitab, et temal on olemas kõikide pakutavate Teenuste osutamiseks vajalikud load, litsentsid, registreeringud ja täidetud on muud tingimused, mis tulenevad õigusaktidest.

3.2. Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate Teenuste kvaliteedi tagamiseks.

3.3. Teenusepakkuja võib Teenuse osutamisel kasutada teisi teenusepakkujaid, vastutades Kliendi ees teiste teenusepakkujate tegevuse eest samamoodi kui enda tegevuse eest.

3.4. Teenusepakkuja järgib kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitse kohustusi ning sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi poolt edastatud isikuandmetele. Teave selle kohta, kuidas Teenusepakkuja isikuandmeid töötleb, on sätestatud Teenusepakkuja privaatsusteates, mis on kättesaadav siin. Klient tagab, et andmesubjektid, kelle isikuandmeid ta Teenusepakkujale edastab, on Teenusepakkuja privaatsusteatega tutvunud.

3.5. Teenusepakkuja teeb osutatud Teenuse tulemused kättesaadavaks Hinnakirjas märgitud tähtaja jooksul Teenusepakkuja infosüsteemis. Vajadusel on Kliendil võimalus saada vastuseid paberkandjal saates vastavasisulise soovi Klienditoele.

3.6. Tulemuste vaatamiseks Teenusepakkuja infosüsteemis palume pöörduda Klienditoe poole.

3.7. Teenus loetakse ülevaadatuks ja tingimusteta vastuvõetuks, kui Klient 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Tulemuste kättesaadavaks tegemisest ei edasta Teenusepakkuja Klienditoele pretensiooni e-kirja teel.

3.8. Teenuseosutajal on õigus teostada Kliendilt saadud bioloogilise materjali uuringuid, s.h. teaduslikel eesmärkidel, kui bioloogilist materjali jäi Teenuse osutamisel üle, tingimusel, et bioloogiline materjal ei käi üheselt tuvastatava või tuvastatud isiku kohta ja ei rikuta isikuandmete töötlemise nõudeid.

4. TASU

4.1. Klient maksab Teenusepakkujale tasu (edaspidi Tasu) vastavalt Hinnakirjale või vastavalt Kliendiga sõlmitud erikokkuleppele. Tasule ei lisandu käibemaksu õigusaktides sätestatud juhul ja tingimustel (näiteks siis, kui tegemist on tervishoiuteenusega).

4.2. Teenusepakkuja esitab Kliendile õigusaktides sätestatud nõuetele vastava arve koos aruandega (kuupäev, patsiendi nimi, raviarst, tehtud uuringu nimetus, Tervisekassa kood) eelmisel kalendrikuul tehtud laboratoorsete uuringute eest 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates järgneva kalendrikuu algusest, kui Klient ja Teenusepakkuja pole leppinud kokku teistsuguses arveldamise korras. Klient maksab Tasu Teenusepakkuja pangakontole IBAN EE361010220110216017. Tasu maksmisega viivitamise korral võib Teenusepakkuja nõuda Kliendilt viivist 0,07% (null koma null seitse protsenti) päevas arvates Tasu maksmise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.

5. INTELLEKTUAALNE OMAND

5.1. Kogu Teenusepakkuja veebilehe https://ee.minu.synlab.ee/ sisu, sealhulgas Teenusepakkuja tervisekontrollide pakette tutvustavate tekstid ja tervisekontrollide pakettide kirjeldus, veebilehe kujundus, graafiline lahendus, kujutised, muud tekstid, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand (edaspidi „intellektuaalne omand“) on Teenusepakkuja omand ja kuulub Teenusepakkujale.

5.2. Intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.3. Klient kohustub tagama, et Teenusepakkuja veebilehe kasutamisel ei riku Klient Teenusepakkuja intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi 1000 (tuhat) Euro suuruses summas iga rikkumise kohta.

6. VASTUTUS

6.1. Teenusepakkuja vastutab Teenuse mittevastavuse eest kokkulepitud tingimustele ja Kliendi kahju eest, kui Teenusepakkuja on tahtlikult või raskelt hooletult rikkunud oma kohustusi.

6.2. Kui Teenusepakkujal on Kliendi poolt edastatud bioloogilist materjali piisavalt alles, võib Teenusepakkuja oma rikkumise heastada ja osutada Teenus uuesti selle eest teistkordselt Hinnakirjas sätestatud Tasu võtmata. Teenuse uuesti osutamisest peab Teenusepakkuja Kliendile teatama.

6.3. Teenusepakkuja hüvitab ainult Kliendi otsese varalise kahju. Tüüptingimused ei kaitse kolmandaid isikuid ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud hüvitama kolmandatele isikutele tekkivaid kahjusid.

6.4. Teenusepakkuja hüvitab Kliendile kahju, mis tekkis laboratoorse analüüsi teostamise kokkulepitud tingimustele mittevastavuse tõttu maksimaalselt summas, mis vastab vastava analüüsi Hinnakirjas märgitud hinna kahekordsele summale. Kui Kliendil tekkis kahju osaliselt Kliendist tulenevatel asjaoludel, vähendatakse kahjuhüvitist ulatuses, milles need asjaolud soodustasid kahju tekkimist.

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Teenusepakkuja võib käesolevaid tüüptingimusi muuta üks kord kuus ühepoolselt teavitades sellest Klienti.

7.2. Teenust võib tellida tähtajatult. Klient võib loobuda Teenuste tellimisest ja Teenusepakkuja Teenuste osutamisest, teatades sellest 30 (kolmkümmend) päeva ette. Teenuste tellimise õigus ja Teenuste osutamise kohustus lõpeb selle tähtaja möödumisel. Lepingu tingimuste ühepoolsel muutmisel Teenusepakkuja poolt või Tasu maksmisega viivitamisel enam kui 30 (kolmkümmend) päeva Kliendi poolt, ei kohaldata etteteatamist.

7.3. Teenuse tellimise suhte lõppemisel punkti 7.2 kohaselt hävitab Teenusepakkuja enda kulul bioloogilise materjali proovid, mida Teenusepakkuja ei ole veel analüüsinud ning Klient tagastab enda kulul Teenusepakkujale proovivõtu vahendid, mida Klient ei ole veel ära kasutanud.

7.4. Teenusepakkuja võib loobuda Teenuste osutamisest ja Lepingu üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 (kolmkümmend) päeva ette.

7.5. Poolte nõuded aeguvad 3 (kolme) aasta jooksul sissenõutavaks muutumisest. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.