Laboriteenuste tüüptingimused

LABORITEENUSE OSUTAMISE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Käesolevad tüüptingimused käsitlevad synlab Eesti OÜ, registrikood 11107913, (edaspidi Teenusepakkuja) ja laboriteenuse tellija (edaspidi Klient) vahelisi õigusi ja kohustusi laboriteenuse osutamisel Teenusepakkuja poolt (edaspidi Teenus).

1. TEENUSE TELLIMINE

1.1. Teenuse tellimiseks palume Kliendil edastada Teenusepakkujale tellimus Teenusepakkuja saatelehel koos nõuetekohaselt võetud bioloogilise materjaliga. Tellimuse esitamisega aktsepteerib Klient käesolevad Tüüptingimused.

1.2. Teenuse tellimiseks vajalike materjalide ja info tellimiseks palume ühendust võtta Teenusepakkuja Klienditoega.

1.3. Tellimusi on võimalik edastada elektroonselt või paberkandjal saatelehel. Paberkandjal saatelehe saamiseks palume kontakteeruda Klienditoega. Teenusepakkuja kodulehelt ja laboriteatmikust leiab Elektroonilise tellimise juhendi.

1.4. Bioloogilise materjali võtmise juhend on allalaaditav Teenusepakkuja kodulehelt. Juhendi osas täiendavate selgituste saamiseks palume kontakteeruda Klienditoega.

1.5. Bioloogilise materjali võtmiseks vajalike katsutite, transporttuubide ja muude proovivõtu vahendite saamiseks palume kontakteeruda e-kirja teel Klienditoega. Teenusepakkuja korraldab seejärel kulumaterjali tarnimise Kliendile kokkulepitud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul kulumaterjali kätte saanud, palume kontakteeruda Klienditoega ning Teenusepakkuja korraldab viivitamatult kulumaterjali uuesti saatmise.

1.6. Eelmises punktis nimetatud kulumaterjali vahendid tarnib Teenusepakkuja Kliendile tasuta eeldusel, et Klient kohustub neid kasutama ainult Teenusepakkujalt Teenuse tellimiseks. Teenusepakkuja võib keelduda kulumaterjalide saatmisest Kliendile juhul, kui tellitavate kulumaterjalide hulk on põhjendamatult suur arvestades Teenuste varasemat või kavandatud tellimismahtu.

1.7. Teenusepakkuja võib nõuda eelnevalt eraldi kokkuleppe sõlmimist, kui lisaks tavalistele proovivõtu vahenditele tarnitakse kallihinnalisi meditsiiniseadmeid või muud vajalikku varustust.

2. TEENUSE OSUTAMISE HINNAKIRI

2.1. Teenusepakkuja Analüüside nimistu hindade ja tähtaegadega (edaspidi Hinnakiri), milles on kindlaks määratud osutatavate Teenuste loetelu, Teenuse osutamise tähtaeg ja Teenuse hind on allalaaditav Teenusepakkuja kodulehelt.

2.2. Hinnakirjas kindlaksmääratud Teenuse hind põhineb Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kindlaksmääratud hinnal, arvestades Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse loetelus kindlaksmääratud koefitsiente.

2.3. Koos Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muudatuste jõustumisega, muudab Teenusepakkuja vastavalt ka Hinnakirja. Tasumisel kohaldatakse seda Hinnakirja versiooni, mis kehtib Teenuse tellimise hetkel, s.t. hetkel, mil Klient annab Teenusepakkujale üle tellimuse Teenusepakkuja saatelehel koos nõuetekohaselt võetud bioloogilise materjaliga.

3. TEENUSE OSUTAMINE JA TULEMUSTE TEATAMINE

3.1. Teenusepakkuja kinnitab, et temal on olemas kõikide pakutavate Teenuste osutamiseks vajalikud load, litsentsid, registreeringud ja täidetud on muud tingimused, mis tulenevad õigusaktidest.

3.2. Teenusepakkuja kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid osutatavate Teenuste kvaliteedi tagamiseks.

3.3. Teenusepakkuja võib Teenuse osutamisel kasutada teisi teenusepakkujaid, vastutades Kliendi ees teiste teenusepakkujate tegevuse eest samamoodi kui enda tegevuse eest.

3.4. Teenusepakkuja järgib kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitse kohustusi ning sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi poolt edastatud isikuandmetele.

3.5. Teenusepakkuja teeb osutatud Teenuse tulemused kättesaadavaks Hinnakirjas märgitud tähtaja jooksul Teenusepakkuja infosüsteemis ja elektroonselt telliva Kliendi infosüsteemis. Vajadusel on Kliendil võimalus saada vastuseid paberkandjal saates vastavasisuline soov Klienditoele.

3.6. Tulemuste vaatamiseks Teenusepakkuja infosüsteemis on Kliendil vajalik omada kasutajanime ja salasõna või siseneda Teenusepakkuja infosüsteemi ID-kaardiga. Teenusepakkuja infosüsteemile ligipääsu loomiseks vajalike tegevuste juhend „Elektrooniline tellimine“ on toodud Teenusepakkuja kodulehel, lisaküsimustes palume kontakteeruda Klienditoega.

3.7. Teenus loetakse ülevaadatuks ja tingimusteta vastuvõetuks, kui Klient 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Tulemuste kättesaadavaks tegemisest ei edasta Teenusepakkuja Klienditoele pretensiooni e-kirja teel.

3.8. Teenuseosutajal on õigus teostada Kliendilt saadud bioloogilise materjali uuringuid, s.h. teaduslikel eesmärkidel, kui bioloogilist materjali jäi Teenuse osutamisel üle, tingimusel, et bioloogiline materjal ei käi üheselt tuvastatava või tuvastatud isiku kohta ja ei rikuta isikuandmete töötlemise nõudeid.

4. TASU

4.1. Klient maksab Teenuseosutajale tasu (edaspidi Tasu) vastavalt Hinnakirjale. Tasule ei lisandu käibemaksu õigusaktides sätestatud juhul ja tingimustel (näiteks siis, kui tegemist on tervishoiuteenusega).

4.2. Teenuseosutaja esitab Kliendile õigusaktides sätestatud nõuetele vastava arve koos aruandega (kuupäev, patsiendi nimi, raviarst, tehtud uuringu nimetus, Eesti Haigekassa kood) eelmisel kalendrikuul tehtud laboratoorsete uuringute eest 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates järgneva kalendrikuu algusest. Klient maksab Tasu Teenuseosutaja pangakontole 10220110216017. Tasu maksmisega viivitamise korral võib Teenuseosutaja nõuda Kliendilt viivist 0,07% (null koma null seitse protsenti) päevas arvates Tasu maksmise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.

5. VASTUTUS

5.1. Teenuseosutaja vastutab Teenuse mittevastavuse eest kokkulepitud tingimustele ja Kliendi kahju eest, kui Teenuseosutaja on tahtlikult või raskelt hooletult rikkunud oma kohustusi.

5.2. Kui Teenuseosutajal on Kliendi poolt edastatud bioloogilist materjali piisavalt alles, võib Teenuseosutaja oma rikkumise heastada ja osutada Teenus uuesti selle eest teistkordselt Hinnakirjas sätestatud Tasu võtmata. Teenuse uuesti osutamisest peab Teenuseosutaja Kliendile teatama.

5.3. Teenuseosutaja hüvitab ainult Kliendi otsese varalise kahju. Tüüptingimused ei kaitse kolmandaid isikuid ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud hüvitama kolmandatele isikutele tekkivaid kahjusid.

5.4. Teenuseosutaja hüvitab kahju kuni 32 (kolmkümmend kaks) eurot ühe laboratoorse analüüsi teostamise mittevastavuse kohta kokkulepitud tingimustele. Kui Kliendil tekkis kahju osaliselt Kliendist tulenevatel asjaoludel, vähendatakse kahjuhüvitist ulatuses, milles need asjaolud soodustasid kahju tekkimist.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Teenuseosutaja võib käesolevaid tüüptingimusi muuta üks kord aastas ühepoolselt teatades sellest vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.

6.2. Teenust võib tellida tähtajatult. Klient võib loobuda Teenuste tellimisest ja Teenuseosutaja Teenuste osutamisest teatades sellest 30 (kolmkümmend) päeva ette. Teenuste tellimise õigus ja Teenuste osutamise kohustus lõpeb selle tähtaja möödumisel. Lepingu tingimuste ühepoolsel muutmisel Teenuseosutaja poolt või Tasu maksmisega viivitamisel enam kui 30 (kolmkümmend) päeva Kliendi poolt, ei kohaldata etteteatamist.

6.3. Teenuse tellimise suhte lõppemisel punkti 6.2 kohaselt hävitab Teenuseosutaja enda kulul bioloogilise materjali proovid, mida Teenuseosutaja ei ole veel analüüsinud ning Klient tagastab enda kulul Teenuseosutajale proovivõtu vahendid, mida Klient ei ole veel ära kasutanud.

6.4. Poolte nõuded aeguvad 3 (kolme) aasta jooksul sissenõutavaks muutumisest. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.